บทความนี้จะมาสอนวิธีการติดตั้งและใช้งาน CH32V003 บน PlatformIO กัน โดยที่ใช้งานผ่าน VSCODE ที่ติดตั้ง Platform ที่ชื่อ WCH CH32V เข้าไปในระบบ ก็จะทำให้สามารถเขียน CH32V003 ผ่าน PlatformIO ได้อย่างง่ายๆ เป็น OpenSource ที่

Community-PIO-CH32V/platform-ch32v: PlatformIO platform for CH32V RISC-V chips (CH32V003, CH32V103, CH32V20x, CH32V30x) and CH56x, CH57x, CH58x (github.com)

วิธีการติดตั้ง

ในการติดตั้งจะต้องลง VSCODE และ PIO ให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นก็เพิ่ม Platform ของ WCH CH32V เข้ามาในระบบได้เลย โดยมี URL Install :

https://github.com/Community-PIO-CH32V/platform-ch32v.git

เมื่อติดตั้งเรียบร้อยจะมีรายการที่ชื่อ WCH CH32V ขึ้นมา

ตัวอย่างการใช้งาน

หลังจากติดตั้ง Platform เรียบร้อยแล้วก็สามารถสร้าง Project ที่เกี่ยวข้องกับ WCH CH32V003 ได้โดยตรง และ สามารถใช้ WCH LinkE 1v3 upload file เข้า MCU ได้ตามปกติ

ตัวอย่าง code ไฟกระพริบ

#include "debug.h"

/*********************************************************************
 * @fn   GPIO_Toggle_INIT
 * @brief  Initializes GPIOA.0
 * @return none
 */
void GPIO_Toggle_INIT(void)
{
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure = {0};

  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
}

/*********************************************************************
 * @fn   main
 * @brief  Main program.
 * @return none
 */
int main(void)
{
  u8 i = 0;
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
  Delay_Init();
  Delay_Ms(2000);
  USART_Printf_Init(115200);
  printf("SystemClk:%d\r\n", SystemCoreClock);

  printf("GPIO Toggle RUNING\r\n");
  GPIO_Toggle_INIT();

  while(1)
  {
    Delay_Ms(100);
    GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_4, (i == 0) ? (i = Bit_SET) : (i = Bit_RESET));
  }
}
Upload ผ่าน WCH LinkE 1v3

CH32V003 : https://shopee.co.th/witawat57/23167328296

สนับสนุนร้านค้าของเรา เพื่อจะได้เป็นกำลังใจเขียนบทความใหม่ๆ